Class 10 NCERT Sanskrit Books

Class 10 NCERT Sanskrit Books

Download Class X Complete NCERT Book in Sanskrit subject.

Chapters

  1. 'क' खण्ड: अपठित-अवबोधनम्
  2. 'ख' खण्ड: रचनात्मक-कार्यम्
  3. 'ग' खण्ड: अनुप्रयुक्त-व्याकरणम्
  4. 'घ' खण्ड: पठित-अवबोधनम्
Login to Download